Incassokosten bij handelstransacties

Welke incassokosten mogen er worden berekend bij handelstransacties?

Bij een handelstransactie  (vordering van een bedrijf op een bedrijf) kunnen zich een drietal situaties voor doen.

  1. Allereerst is van belang  te bepalen of de overeenkomst is gesloten voor of na 16.3.2013. Is de overeenkomst van na 16.3.2013 dan geldt de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties waarover later meer.
  2. Is de overeenkomst van voor 16.3.2013 en is het verzuim van voor 1.7.2012 dan geldt in principe het bepaalde in het Rapport Voorwerk II. Dit kunnen dan dus zowel overeengekomen als niet  overeengekomen incassokosten zijn, namelijk incassokosten die voortvloeien uit de Wet, de zogenaamde redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
  3. Is de overeenkomst van voor 16.3.2013 en is het verzuim van na 1.7.2012 dan zal bezien moeten worden of er tussen de bedrijven afspraken zijn gemaakt omtrent de incassokosten. Zijn er afspraken gemaakt tussen de bedrijven bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die ook van toepassing zijn, dan gelden deze afspraken. Zijn er geen afspraken dan geldt de WIK.

Zoals gezegd geldt bij een handelstransactie, waarbij de  overeenkomst is gesloten na 16.3.2013 de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties . De wet is geïmplementeerd in verband met een uitgevaardigde Europese Richtlijn.

Belangrijkste zaken die in die wet staan zijn:

  • Betalingstermijn van maximaal 30 dagen voor overheden
  • Betalingstermijn van maximaal 60 dagen voor bedrijven
  • Is er niets afgesproken dan geldt voor bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur
  • Staat de datum van de factuur niet vast of is de factuur eerder ontvangen dan de prestatie dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de prestatie
  • Afwijking van de maximale betalingstermijnen is alleen mogelijk als dat niet onbillijk is voor de schuldeiser. De bewijslast dat het niet onbillijk is ligt bij de schuldenaar
  • Is de betalingstermijn overschreden dan wordt de schuldenaar, zonder dat een aanmaning noodzakelijk is, incassokosten verschuldigd. Deze bedragen minimaal €40,00.Is tussen  partijen een ander percentage overeengekomen dat geldt dit percentage. Is er tussen partijen niets overeengekomen dan gelden de percentages als vermeld in de WIK
  • De schuldenaar wordt, als er niet is betaald binnen de afgesproken termijn, direct de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Heeft u nog vragen neemt u dan contact met ons op!